internet security

Obsah

Zastúpenie Panda Security pre Slovensko
Inteligentná aktualizácia
Panda Security
Antivírusové slu?by spoločnosti proNETIX
Krátko o počítačových vírusoch
Antivírusové riešenia Panda Antivirus pre jednotlivé platformy
Panda Antivirus Pro
Panda Internet Security
Panda Global Protection

Heuristická analýza skript vírusov
Antivírusové produkty pre ochranu sietí
Panda Security for Enterprise
Panda Managed Office Protection
Panda GateDefender
Ochrana serverov

Panda Security for Exchange Servers

Panda Invent
TopProxy MailSecure
Testovacie verzie
Referencie

Zastúpenie Panda Security pre Slovenskú republiku

proNETIX je výhradné zastúpenie spoločnosti Panda Security pre Slovensko. Zabezpečujeme lokalizáciu produktov, technickú podporu, slu?bu S.O.S virus , zber a zapracovanie lokálnych vírusov. V prípade, ?e potrebujete ďalšie informácie k produktom Panda Security, ich inštalácii a pou?ívaniu, máte záujem o testovacie verzie, obráťte sa na vášho dodávateľa IT alebo kontaktujte:

www.pronetix.sk alebo www.pandasecurity.sk This e-mail address is being protected from spam bots, you need JavaScript enabled to view it '; document.write( '' ); document.write( addy_text54056 ); document.write( '<\/a>' ); //-->\n This e-mail address is being protected from spam bots, you need JavaScript enabled to view it

proNETIX, spol s r.o. Ľubľanská č.1 831 02 Bratislava

Tel.: 02/444 55 702 Fax.: 02/444 55 703

Poznámka:

Informácie, ktoré sú obsiahnuté v tomto katalógu mô?u byť zmenené bez predošlého upozornenia.

Panda Security, Panda Antivirus Pro, Panda EnterpriScure sú registrované známky spoločnosťou Panda Software.

MS-DOS, Windows NT/2000/XP a Windows 95/98/Me, Lotus Notes, Exchange, Novell Netware a OS/2 sú registrované známky príslušných vlastníkov.

[ Náhor ]


Inteligentná aktualizácia

Vyskúšajte ZADARMO počas jedného mesiaca

Inteligentná aktualizácia

Spoločnosť Panda Security ponúka nielen mo?nosť poskytnúť zákazníkom CD s demonštračnými verziami programov Panda Global Protection 2010,Panda Internet Security 2010 a Panda Antivirus Pro 2010, ale i mo?nosť dennej aktualizácie antivírusového systému počas 30 dní bezplatne. Podmienky testovania a rozah inštalácií budú upresnené pri poskytnutí softvéru.

Cieľom ponuky je oboznámiť koncových pou?ívateľov s riešeniami antivírusovej ochrany Panda Security a mo?nosťami ich aktualizácie.

Podmienkou je platná registrácia u partnera Panda Security. Informujte a registrujte sa u vášho dodávateľa IT.

Zo skúseností našich klientov vyplýva, ?e v súčasnosti nie je tý?denná aktualizácia antivírusového systému dostatočná. Prostredníctvom elektronickej pošty sa doká?u vírusy rozšíriť v priebehu niekoľkých dní po celom svete (W32/LoveLetter, W32/Hybris, W32/SirCam, W32/Netsky, W32/Bagle, atď.). Spoločnosť Panda Security prispôsobila rýchlosť zberu a zapracovania nových vírusov ako aj aktualizáciu databázy vlastností vírusov tomuto trendu.

Od roku 1997 mo?no databázu vlastností vírusov aktualizovať denne. Jej objem však v krátkom čase presiahol hranicu, ktorú mo?no pova?ovať z pohľadu denného prenosu za únosnú.

Spoločnosť Panda Security v januári 1998 priniesla na antivírusový trh novú technológiu – Inteligentnú aktualizáciu programov Panda Internet Security, ktorá optimalizuje aktualizáciu databázy vlastností vírusov a programov Panda. Prenášané sú len údaje, ktoré skutočne databázu aktualizujú v denných intervaloch (7-20KB/denne).

Okam?itá, pru?ná a automatizovaná distribúcia nových údajov o vírusoch prostredníctvom Internetu na jednotlivé pracovné stanice alebo pracovné stanice v sieti umo?ňuje predbehnúť aj rýchlo šíriteľné infekcie. Denne predstavuje prírastok databázy vlastností vírusov okolo 10-25 vírusových vzoriek z celého sveta vrátane Slovenskej a Českej republiky.

„Panda Security je v súčasnosti jediným veľkým poskytovateľom bezpečnostných riešení, ktorý vyu?íva hromadnú inteligenciu (Kolektívnu inteligenciu)... Antivírusové spoločnosti dnes nerobia potrebné kroky, aby sa pripravili na mno?stvá škodlivých kódov, ktorých mô?e byť 100-násobne viac, ako je tomu v súčasnosti.“
Správa Yankee Group o hromadnej inteligencii (december 2007). Kolektívnu inteligenciu začali testovať milióny pou?ívateľov bezplatných produktov Panda od roku 2007, čo umo?nilo zhroma?diť desaťkrát viac vzoriek malware ako to doká?u tradiční poskytovatelia antivírusov.Panda Security je prvým poskytovateľom bezpečnostných riešení, ktorý má technológiu, infraštruktúru, poznatky a skúsenosti, ktoré umo?nili pou?itie prístupu Kolektívnej inteligencie v komerčných produktoch. Nový rad produktov Panda na rok 2010 je zalo?ený na Kolektívnej inteligencii a výhody tohoto nového radu by sa dali zhrnúť takto: Maximálna ochrana s minimálnym vplyvom na vaše PC.

Inteligentná aktualizácia programov Panda počas jedného mesiaca bezplatne

Panda Global Protection
Chránené platformy OS: WindowsXP/vista/7 – samostatné pracovné stanice.

Panda Internet Security
Chránené platformy OS: WindowsXP/vista/7 – samostatné pracovné stanice.

Panda Antivirus Pro
Chránené platformy OS: WindowsXP/vista/7 – samostatné pracovné stanice.

U všetkých uvedených programov mo?no vyu?iť dennú aktualizáciu databázy vlastností vírusov počas jedného mesiaca bezplatne.

HOTLINE – na základe uvedenia registračného čísla servisný technik spoločnosti Panda rieši telefonicky (02/44455702) alebo elektronickou poštou po?iadavku od koncového pou?ívateľa v pracovné dni.

[ Náhor ]


Panda Security International

Najväčší producent antivírusových riešení v Európe

Spoločnosť Panda Security sa počas pätnástich rokov existencie prepracovala medzi svetovú špičku producentov antivírusových a bezpečnostných programov. Je najväčším európskym výrobcom antivírusových bezpečnostných technológií.

Spoločnosť sa zaoberá vývojom a distribúciou programových produktov Panda Antivirus určených pre antivírusovú ochranu a bezpečnosť počítačov, počítačových sietí a serverov.

Panda Security dosahuje vysoké tempá rastu a v súčasnosti distribuuje svoje produkty na viacerých svetových trhoch, ako napríklad Spojené štáty americké, Kanada, Francúzsko, Taliansko, Portugalsko, Nemecko, Holandsko, Švajčiarsko, Švédsko atď.

Od roku 1997 má Panda Security výhradné zastúpenie pre Slovenskú republiku prostredníctvom spoločnosti proNETIX spol. s r.o.

Strategickým cieľom spoločnosti je vývoj komplexných riešení pre ochranu počítačových sietí a serverov pred vírusovými infiltráciami všetkých typov, ktoré sú ľahko zrozumiteľné pre pou?ívateľa, jednoducho ovládateľné a funkčne efektívne. Panda ponúka riešenia pre všetky be?né platformy.

Panda Security je jedným z mála producentov antivírusových technológií vo svete, ktorý poskytuje svojim klientom dennú aktualizáciu databázy vírusov a špeciálnu technickú podporu 24 hodín denne, 365 dní v roku.

Panda Security je priekopníkom v koncepcii 24h-365d Antivirus Insurance (technická podpora 24 hodín denne, 365 dní v roku) so zárukou detekcie a odstránenia akéhokoľvek vírusu do 24 hodín vďaka slu?be S.O.S. Vírus.

Svojim zákazníkom ponúka širokú paletu produktov a slu?ieb. Panda Ssecurity

  • Je reprezentovaná v desiatkach krajín sveta,
  • Má niekoľko miliónov klientov,
  • Rozsah antivírusových produktov pokrýva všetky majoritné platformy operačných systémov pre pracovné stanice, servery a slu?by siete Internet,
  • medzinárodné certifikácie ICSA, Checkmark, Virus Bulletin 100%
  • Denná aktualizácia
  • Databázy vírusov prostredníctvom Internetu,
  • Lokálna podpora na Slovensku prostredníctvom výhradného zastúpenia - spoločnosti proNETIX,
  • Príručky a programy pre najrozšírenejšie platformy (Windows 98/Me/NT/2000/XP) v slovenskom jazyku.

Pozícia na trhu

Inštalácie produktov Panda na niekoľko miliónov pracovných staníc a serverov od roku 1989 zaraďujú spoločnosť Panda Software International medzi najrozšírenejšie antivírusové produkty pre počítačové siete. Objemom predaja je najväčší producent týchto systémov v Európe.

Certifikácia

Produkty Panda Antivirus sú certifikované spoločnosťami ICSA (International Computer Security Association) a Checkmark Level 1 a 2 (Secure Computing), Checkmark Trojan (detekcia trójskych koňov). Úroveň 2 znamená, ?e produkty umo?ňujú vírusy v „In the Wild“ zozname nielen detekovať ale i dezinfikovať. Testy organizácie ICSA zahŕňajú test na detekciu vírusov, ktoré sa reálne vo svete vyskytli.

[ Náhor ]


Antivírusové slu?by spoločnosti proNETIX

Spoločnosť proNETIX v spolupráci s Panda Security International zabezpečuje pre svojich zákazníkov komplexné slu?by v oblasti antivírusovej ochrany:

Zberné centrum pre Slovensko

Spoločnosť proNETIX ako výhradné zastúpenie Panda Security International pre Slovensko zabezpečuje zachytenie vírusov špecifických pre Slovensko, ich analýzu a následné zakomponovanie do systémov ochrany PANDA.

365d-24h Hotline

Slu?bu HOTLINE mô?u vyu?iť zadarmo registrovaní zákazníci prostredníctvom telefónu, faxu, poštou alebo e-mailom. Kvalifikovaní odborníci Vám poskytnú pomoc pri riešení problémov, ktoré sa týkajú problematiky vírusových infekcií a ovládania softvéru Panda Antivirus. Panda poskytuje nepretr?itú slu?bu hotline pre svojich zákazníkov po celý rok.

Aktualizácia

Antivírusové produkty sú neustále aktualizované, pričom berieme do úvahy pripomienky našich zákazníkov (HOTLINE a S.O.S. servis). Pravidelnú aktualizáciu programov mo?no štandardne získavať ka?dý mesiac alebo štvrťrok na médiách alebo mesačne z Internetu - podľa priania zákazníka.

12h/24h S.O.S. slu?ba

Slu?ba je orientovaná na minimalizáciu škôd, ktoré mô?u byť spôsobené výskytom ešte neidentifikovaného vírusu, respektíve vírusu, ktorý nie je mo?no odstrániť pomocou Panda Antivirus (bol detekovaný napr. heuristickou metódou vyhľadávania). V prípade, ?e zistíte pôsobenie neznámej vírusovej infekcie, zašlite nám prostredíctvom e-mailu infikované súbory. Problém je spoločnosť Panda schopná vyriešiť do 24 hodín (resp. 12 hodín - zaslanie novej verzie, ktorá rieši daný problém).

Panda INTERNET Server

Ak máte prístup na Internet, na www.pandasoftware.sk mô?ete získať najnovšie informácie o produktoch Panda a v prípade registrovaných zákazníkov i aktualizáciu zakúpených produktov.

Odborné poradenstvo, riziková analýza

Poskytujeme odborné poradenstvo pre návrh a implementáciu zabezpečenia Vášho informačného systému vo forme analýzy a návrhu najvhodnejšej implementácie s prihliadnutím na špecifiká zákazníka. Túto slu?bu poskytujeme s nevyhnutnými nástrojmi a s prípadnou implementáciou do Vášho prostredia (podľa ?elania zákazníka).

[ Náhor ]


Krátko o počítačových vírusoch

Počítačový vírus je program, ktorý je schopný vytvoriť svoju funkčnú kópiu a aktivovať ju. K základným vlastnostiam vírusov je ich schopnosť rozmno?ovať sa. Podmienkou existencie a mno?enia vírusov je existencia vírusového hostiteľa, v ktorom majú vhodné podmienky existencie.

Cieľom infekcie je najčastejšie iný program, boot sektor pevného disku alebo rozličné dokumenty, napríklad vo formáte MS Word alebo Excel. Najbe?nejší spôsob rozmno?ovania je pripojenie svojej kópie na koniec programu alebo do vnútra dokumentu. V poslednom čase dochádza k značnému rozšíreniu makro vírusov parazitujúcich na dokumentoch typu MS Word alebo Excel ale i skript vírusov, ktoré sa šíria prostredníctvom elektronickej pošty.

Vírus mô?e vykonávať ne?elanú a záškodnícku činnosť v počítači bez vedomia pou?ívateľa. Okrem rozmno?ovania má ďalšie škodlivé účinky, najčastejšie sú to:

  • Modifikácia údajov v súboroch,
  • Zničenie údajov v súboroch,
  • Deštrukcia údajov pevného disku,
  • Spomalenie činnosti počítača alebo jeho zablokovanie.

V počítačových sieťach sa vírus mô?e šíriť sieťou, pričom v prípade zamorenia celej siete je jeho odstránenie veľmi pracné a nákladné, a to najmä v prípade, ak sa vírus detekoval neskoro. Preto je nevyhnutné pamätať na ochranu sietí voči vírusom a mať vypracovanú koncepciu antivírusovej bezpečnosti, ktorá je časťou celkového zabezpečenia počítačovej siete.

Antivírusová ochrana v stredných a väčších organizáciách

Riziková analýza
Analýza mo?ných rizík prevádzky výpočtového systému. Z hľadiska zabezpečenia pred vírusovými infiltráciami sa analyzujú mo?né zdroje nákazy (z diskiet, CD-ROM, E-mail, prienik z Internetu alebo cez modem) a definujú sa zdroje údajov a ich hodnota pre organizáciu.

Návrh zabezpečenia

Navrhujú sa opatrenia, ktorých cieľom je minimalizovať riziko mo?nosti vniku vírusov do systému a riešenie systému kontroly. Definujú sa:

  • Organizačné opatrenia,
  • Technické opatrenia,
  • Druh a umiestnenie antivírusovej ochrany a spôsob aktualizácie,
  • Stratégia zálohovania údajov,
  • Spôsob kontroly.

Realizácia systému antivírusovej ochrany

Problém antivírusovej ochrany je spojený s problémom zabezpečenia sietí a oba sa na mnohých miestach prelínajú. V prípade vzniku infekcie je dôle?itá úroveň a spôsob zálohovania.

[ Náhor ]


Antivírusové riešenia pre jednotlivé platformy

Panda Antivírus je skupina programových balíkov pre komplexné riešenie ochrany počítačov, počítačových sietí a serverov pred vírusmi. Zabezpečuje ochranu súborov, elektronickej pošty a Internetu. Pokrýva všetky be?né platformy operačných systémov a je lokalizovaný do viacerých svetových jazykov. V nasledujúcich odsekoch stručne charakterizujeme jednotlivé programy, ktoré tvoria základ pre ponúkané produkty antivírusovej ochrany. Produkty mô?eme rozdeliť na:
Produkty pre ochranu jednotlivých počítačov

  • Panda Global Protection 2010
    Maximálna ochrana proti vírusom, spyware, hackerom a iným hrozbám z Internetu s integrovanou TruPrevent technológiou.
  • Panda Internet Security 2010
    Maximálna ochrana proti vírusom a spyware s integrovanou TruPrevent technológiou.
  • Panda Antivirus Pro 2010
    Najjednoduchší antivírus z celej produktovej rady Panda Security.
Produkty pre ochranu serverov a sietí
  • Panda Security for Business
    Bezpečnostné riešenie pre malé a stredné podniky, ktoré potrebujú chrániť svoje pracovné stanice a servery proti známym a neznámym hrozbám.
  • Panda Security for Business with Exchange
    Bezpečnostné riešenie pre malé a stredné podniky, ktoré potrebujú chrániť pracovné stanice, Fileservery a Exchange servery proti známym a neznámym hrozbám.
  • Panda Security for Enterprise
    Bezpečnostné riešenie pre spoločnosti, ktoré potrebujú globálnu ochranu proti vírusom, červom, trojanom, SPAMu, spyware a hackerom.
  • Panda Managed Office Protection
    Antivírusové riešenie spravované cez webové rozhranie z akéhokoľvek miesta na svete. Minimalizujú sa tak náklady na prítomnosť administrátora v miestach incidentu.

[ Nahor ]


Panda Antivírus Pro   

  • Maximálne jednoduchý a účinný antivírus 
  • O 80% ni?šia spotreba pamäte
  • Antivírusové riešenie typu "nainštaluj a zabudni" - chráni od momentu inštalácie
  • Kompletná ochrana pred známymi a aj neznámymi internetovými hrozbami
  • Automaticky detekuje a eliminuje všetky typy vírusov
  • Integrovaná antispyware ochrana
  • Ochrana proti online podvodom - detekcia phishingových správ
  • Automatické denné aktualizácie
  • Anti-phishing modul
  • Anti-banking Trojan modul
  • Anti-rootkit modul
  • Technická podpora   

[ Nahor ]


Panda Internet Security

  • Automatická detekcia a eliminácia všetkých typov vírusov, červov, dialerov, spyware, adware a trojanov v súboroch, správach elektronickej pošty, web stránkach a downloadoch u? pri vstupe do PC
  • O 80% ni?šia spotreba pamäte
  • Kolektívna inteligencia - testovanie podozrivých súborov v centrále firmy voči databáze škodlivých kódov s viac ne? 10 mil. vzoriek
  • Antivírusové riešenie typu “nainštaluj a zabudni“ - chráni od momentu inštalácie
  • Plne konfigurovateľný personálny firewall - bezpečné pripojenie do internetu
  • Technológie TruPrevent™ - ďalšia vrstva ochrany pred vírusmi a votrelcami
  • Panda Identity Protect - ochrana všetkých dôverných informácii v P
  • Antispyware a antidialer - ochrana pred "zlodejmi identity"
  • Antirootkit - detekcia a eliminácia nebezpečných rootkitov
  • Ochrana proti online podvodom (antiphishing) - detekcia phishingových správ
  • Antispam - výkonný filter na kategorizáciu nevy?iadanej pošty
  • Detský (zamestnanecký) zámok - obmedzenie prístupu na vybrané www stránky
  • Kontrola obsahu internetu
  • Detekcia prienikov vo WiFi sieťach
  • Automatické denné aktualizácie
  • Technická podpora
  • Optimalizácia výkonu počítača

[ Nahor ]


Panda Global Protection

  • Viac ako len obyčajný antivírus - toto bezpečnostné riešenie premení Vaše PC na nedobytnú pevnosť voči útokom hackerov
  • Kompletná ochrana pred známymi a aj neznámymi internetovými hrozbami
  • Technológie TruPrevent™ - ďalšia vrstva ochrany pred vírusmi a votrelcami.
  • Automaticky detekuje a eliminuje všetky typy vírusov
  • Personálny firewall - ochrana pred hackermi
  • Integrovaná antispyware ochrana
  • Antiphishing - ochrana pred online podvodom
  • Okam?ité automatické aktualizácie cez Internet alebo cez lokálnu sieť
  • Detekcia prienikov vo WiFi sieťach
  • Antirootkit - detekcia a eliminácia nebezpečných rootkitov
  • Posledná generácia antivírusu
  • Technická podpora
  • Jednoduchosť pou?itia: Nainštalujte a zabudnite na vírusy a spyware

[ Náhor ]


Heuristická analýza skript vírusov

Nová technológia garantuje účinnú ochranu proti vírusom programovaným vo Visual Basic Scripte.

Spoločnosť Panda Security vyvinula novú výkonnú metódu detekcie vírusov, ktoré vyu?ívajú script systém Windows: heuristická kontrola script vírusov. Táto metóda je schopná genericky detekovať Visual Basic Script (VBS) vírusy ako vysoko agresívny ‘Loveletter’ alebo ‘Kournikova’.

Heuristická kontrola sa v antivírusových produktoch pou?íva na ‘generickú detekciu’ zákerných kódov. To znamená, ?e hoci je vírus úplne neznámy, mô?e byť antivírusom detekovaný. Aby to urobil, súčasne hľadá inštrukcie be?né pre rôzne vírusy.

Vírusy programované vo VBS majú špeciálnu vlastnosť: sú ľahko a kýmkoľvek vytvoriteľné. V skutočnosti je k dispozícii niekoľko ‘nástrojov’, ktoré mô?u byť pou?ité na to, aby ste tieto vírusy vytvorili rýchlo a jednoducho. V dôsledku toho je mo?ná existencia neobmedzeného mno?stva VBS červov. To naopak spôsobuje rast zlo?itosti detekcie týchto vírusov – ak proti nim neexistuje prostriedok generickej ochrany. Táto situácia podnietila spoločnosť Panda Software k zavedeniu systému heuristickej kontroly pre skripty, ktorá zaznamenala vysoké percento v detekovaní všetkých druhov neznámych VBS vírusov. V súčasnosti je jedným z mála spôsobov detekcie obdobných hrozieb, ktorú predstavujú VBS vírusy. Panda sa vďaka tomu znova umiestnila na čele IT bezpečnosti a ponúka pou?ívateľom ucelenú a účinnú antivírusovú ochranu.

Výhody heuristickej kontroly v porovnaní s tradičnými pracovnými postupmi vírusovej detekcie budú jasnejšie, ak sa na tieto metódy – stále pou?ívané mnohými antivírusovými programami – pozrieme podrobnejšie:

Metóda vírusového reťazca. Časť vírusového kódu je uchovaná v databáze vlastností vírusov programového vybavenia antivírusu. Ak je počas detekčného procesu nájdený rovnaký kód, usudzuje sa, ?e je tam infekcia určitým vírusom. Nevýhodou tohto systému je, ?e pri porovnávaní podobnosti medzi vírusovými kódmi mô?e vzniknúť identifikačná chyba.

Kontrola integrity. Pri vírusovej infekcii sa obyčajne vyskytnú zmeny v systéme. Ak antivírus detekuje tieto zmeny, upozorňuje to na mo?nú infekciu. Problém je, ?e niektoré vírusy sú schopné zatajiť a vyhnúť sa tomuto druhu detekcie.

Algoritmy. Keď je splnená určitá skupina podmienok, antivírus mô?e detekovať prítomnosť vírusu. Tieto formuly boli vytvorené, aby detekovali prítomnosť polymorfných vírusov (vírusy, ktoré náhodne menia tvar, aby sa vyhli detekcii). Avšak mô?u vyvolať falošný poplach.

Generická analýza. Táto technika zahrňuje dešifrovanie a spracovanie mo?ných vírusov vo virtuálnom prostredí ako prostriedok detekcie. Táto metóda umo?ňuje aj lokalizáciu kódovaných vírusov a polymorfných vírusov. Nie je teda potrebné pou?iť väčší rozsah nástrojov na detekciu, čo má negatívny účinnok na rýchlosť kontroly.

[ Náhor ]


Antivírusové produkty pre ochranu sietí

Panda Security ponúka ucelený rad rôznych produktov a slu?ieb, ktorých cieľom je poskytnúť maximálne zabezpečenie pre našich zákazníkov podľa ich potrieb a nárokov. Základnou ideou je, ?e klient získava spolu s produktom i balík slu?ieb, ktoré mu zabezpečia pravidelnú aktualizáciu, prístup k aktuálnym verziám, pomoc v prípade výskytu vírusového incidentu a zabezpečenie voči novým vírusovým infiltráciám, keď?e mesačne pribúda na svete stále väčšie mno?stvo vírusov.

Ponuka je stavaná tak, aby umo?nila riešiť ochranu od staníc, cez siete, servery a? k ochrane sietí pripojených do Internetu, pričom medzi jednotlivými úrovňami mo?no prechádzať v prípade rastu potrieb zákazníka. Sieťové verzie sú navrhnuté tak, aby umo?ňovali správu antivírusového systému i pre rozsiahle siete.

Jednotlivé stupne ochrany sú nasledovné:

  • Ochrana jednotlivých počítačov. Elementárny stupeň ochrany pre jednotlivé počítače. Obsahuje antivírusový software pre danú platformu alebo v prípade verzie multiplatform pre všetky klientské platformy.
  • Ochrana pracovných staníc v sieti. Obsahuje ochranu pre pracovné stanice zapojené v sieti pre všetky štandardne pou?ívané platformy. K dispozícii sú moduly pre automatickú inštaláciu a aktualizáciu ochrany na staniciach zo servera a programy pre správu systému.
  • Ochrana sieťových serverov. Tento spôsob sieťovej ochrany je rčený pre ochranu voči vírusovým infekciám serverov typu Novell NetWare alebo Windows NT.
  • Ochrana brán do Internetu
  • Komplexná ochrana siete. Zlúčením spomenutých spôsobov ochrany jednotlivých komponentov siete mo?no kompletne chrániť všetky pracovné stanice a servery zapojené v sieti nad všetkými be?ne pou?ívanými platformami.
  • Hlavná myšlienka produktu pre pracovné stanice zapojené v sieti je zalo?ená na princípe jednoduchej a jednorázovej inštalácie, resp. aktualizácie ochrany na všetky pracovné stanice v počítačovej sieti. Podporované sú všetky be?ne pou?ívané typy operačných systémov pracovných staníc: DOS, Windows 3.1x, Windows 95/98/Me, NT, 2000, XP a OS/2.
  • Na ka?dú pracovnú stanicu sa nainštaluje verzia ochrany korešpondujúca s príslušným operačným systémom a klientom elektronickej pošty. Systém automaticky umo?ní a realizuje aktualizáciu verzie.

[ Náhor ]


Panda EnterpriSecure

  • Chráni e-mail komunikácie, zabezpečuje prichádzajúcu a odchádzajúcu e-mail komunikáciu pred vírusmi.
  • Chráni sieťový perimeter organizácie, pokrytím všetkých spojení medzi sieťou a Internetom.
  • Ochrana proti všetkým druhom internetových hrozieb, obsahuje novú ochranu pracovných staníc ClientShield.
  • Bezproblémová centralizovaná správa z jedného miesta vďaka novému nástroju pre centralizované riadenie, AdminSecure.
  • Vhodné pre siete s limitovanou šírkou pásma. ClientShield aj AdminSecure konzola sú vyvinuté špeciálne pre tento druh siete.
  • Antivírusová ochrana pre Linux, zapracovaním riadkovo-orientovaného antivírusového programu, CommandlineSecure.
  • Proaktívny informačný systém s detailnými, najčerstvejšími informáciami potrebnými na predvídanie mohutných infekcií.
  • Denné automatické aktualizácie proti novým vírusom.
  • Telefonická technická podpora. Naši experti sú neustále pripravení zaoberať sa Vašimi otázkami prostredníctvom telefónu alebo e-mailu.
  • Rozšíriteľné, modulárne riešenie, vyrobené zo sady komplementárnych antivírusových programov, ktoré sa dajú zakúpiť ako programový balík alebo samostatne.

[ Náhor ]


Panda SendmailSecure Antivirus

  • Upraviteľné konfigurácie pre domény a overovanie poštových účtov, a konfigurovateľný systém výstra?ných správ.
  • Transparentné inkrementálne aktualizácie Databázy vlastností vírusov
  • Centralizovaná a diaľková administrácia prostredníctvom webovej konzoly alebo nového nástroja správy a rozmiestnenia AdminSecure.
  • Optimalizovaný výkon antivírusu vďaka technológii skenovania v pamäti.
  • Kompletná ochrana proti vírusom ukrytým v správach elektrnickej pošty.
  • Inovatívna detekčná technológia, dokonale integrovaná so Sendmail ponúka proaktívnu ochranu celej poštovej prevádzky.
  • Minimálne technické po?iadavky.

[ Náhor ]


Panda GateDefender

  • Nainštalujte a zabudnite. Netreba rekonfigurovať sieťovú prevádzku.
  • Automatické priebe?né aktualizácie.
  • Administrácia na diaľku z ktoréhokoľvek počítača pripojeného do Internetu.
  • Kompletná ochrana. Kontroluje a chráni 6 najčastejšie pou?ívaných protokolov.
  • Vysoký výkon. Transparentný pre pou?ívateľov.
  • Jednoduchá rozšíriteľnosť a rozdelenie záťa?e. Prispôsobuje svoju kapacitu sieťovej komunikácii.
  • Filtrovanie obsahu. Blokuje prvky s potenciálne nebezpečným obsahom.
  • Podrobné hlásenia a konfigurovateľné varovania.
  • Monitorovanie systému v reálnom čase, čím sa uľahčuje kontrola a riadenie.
  • Automatický reštart v prípade zlyhania.

[ Náhor ]


Panda ProxySecure Antivirus

  • Dokonalá integrácia v Microsoft Proxy Server 2.0 s technológiou ISAPI.
  • Optimálny výkon Proxy Servera vďaka kombinovanému pou?itiu technológii Panda Software PartFile a VirtualFile.
  • Kompletne automatické denné aktualizácie databázy vlastností vírusov, aby sa predišlo chybám v rutinných administračných prácach.
  • Rozšírený interný bezpečnostný modul proti Java Appletom, ActiveX prvkom a zákerným skriptom.
  • Detekcia vírusov a zákerných kódov ukrytých na webových stránkach, vďaka jej výkonnému HTML prostriedku kontroly, ktorý mô?e byť konfigurovaný podľa MIME typov.
  • Centralizovaná a diaľková administrácia sietí s viacerými pohľadmi, pre uľahčenie administračných prác.
  • Systém upraviteľných konfigurácí s personalizovanými výstra?nými vírusovými správami a súhrnnými záznamami o aktivite.

[ Náhor ]


Panda ISASecure Antivirus

  • Optimalizovaný výkon. pre detekčné a čistiace pou?itie technológií PartFile a VirtualFile.
  • Kompletná ochrana pre SMTP poštu schopný dezinfikovať vnorené správy a komprimované súbory na rôznych úrovniach.
  • Centralizovaná a diaľková administrácia pre siete s viacerými pohľadmi, pre uľahčenie administračných prác.
  • Filtrovanie obsahu pre SMTP poštu.
  • Účinný HTML prostriedok kontroly, konfigurovateľné MIME typmi, pre detekovanie zákerných kódov ukrytých na webových stránkach.
  • Denné automatické aktualizácie Databázy vlastností vírusov.
  • Systém upraviteľných konfigurácií s nastaviteľnými správami o vírusových výstrahách a súhrnné záznamy aktivity.
  • Technické po?iadavky.

[ Náhor ]


Panda CVPSecure Antivirus

  • Centralizovaná a diaľková správa sietí s viacerými pohľadmi pre uľahčenie administračných úloh.
  • Denné automatické aktualizácie Databázy vlastností vírusov, na prevenciu chýb v úlohách administračnej rutiny.
  • Rozšírený bezpečnostný modul proti Java appletom, ActiveX prvkom a zákerným skriptom.
  • Preventívne blokovanie a dezinfekcia neznámych vírusov kombinovaním technológií filtrovania obsahu a heuristickej kontroly.
  • Optimalizovaný výkon antivírusu vďaka technológii VirtualFile, skenovania v pamäti.
  • Detekcia vírusov a zákerných kódov, ukrytých na webových stránkach, vďaka výkonnému HTML prostriedku kontroly, ktorý je mo?né konfigurovať pomocou MIME symbolov.
  • Systém prispôsobiteľných konfigurácií s personalizovanými správami o vírusových výstrahách a súhrnné záznamy aktivity.
  • Minimálne technické po?iadavky

[ Náhor ]


Panda ExchangeSecure Antivirus

  • Dokonalá integrácia s prostrediami Exchange, podporuje aj klastre.
  • Centralizovaná a diaľková administrácia v lokálnych sieťach a sieťach WAN.
  • Dôkladné filtrovanie obsahu na preventívne blokovanie vírusov a spamov, v prijatej aj odoslanej pošte.
  • Optimalizované kontrolovanie v pamäti a dezinfekcia vírusov vo všetkých protokoloch a priečinkoch.
  • Kompletne automatické denné aktualizácie Databázy vlastností vírusov.
  • Vysoká rozšíriteľnosť a dostupnosť pre rozsiahle podnikové prostredia.
  • Upraviteľné varovania o vírusových incidentoch a notifikáciách filtrovania , s podrobnými zhrňujúcimi záznamami.

[ Náhor ]


Panda DominoSecure Antivirus

  • Vysoká stabilita a úplna integrácia s routera a IBM Lotus NotesTM/DominoTM dokumentačných databáz, vďaka technológii Extension Manager.
  • Centralizovaná a diaľková správa súčasne a na viacerých serveroch-vrátane novej verzie Release 6- bez potreby krí?ových certifikátov.
  • Pokroková technológia pre dezinfikovanie prechádzajúcej pošty, maximalizuje bezpečnosť údajov a integritu.
  • VirtualFile technológia, ktorá kontroluje správy a databázy v pamäti pri optimálnom výkone servera.
  • Kompletné automatické denné aktualizácie Databázy vlastností vírusov.
  • Upraviteľné vírusové a filtrujúce výstrahy oznamovacie a súhrnné záznamy.
  • Minimálne technické po?iadavky

[ Náhor ]


Panda Invent

Automaticky zozbiera informácie o ka?dej stanici, pripojenej do siete

Panda Invent je aplikácia vyvinutá pre jednoduchý a rýchly zber informácií o IT zdrojoch v organizácii (softvérových i hardvérových). Panda Invent zozbiera všetky dostupné informácie o pracovných staniciach Windows XP, 2000, Windows NT, Windows 95/98/Me, Windows 3.x a MS-DOS. Funguje ako modul integrovaný v programe Panda Administrator. Vďaka tomu je mo?né centrálne inštalovať, odinštalovať, konfigurovať, monitorovať a aktualizovať Panda Invent.

Panda Invent ponúka správcom sietí nasledovné mo?nosti:

  • Identifikuje sieťové pracovné stanice a ponúka nevyhnutné administratívne údaje (zodpovedná osoba, záruky, umiestnenie,...).
  • Automaticky zozbiera informácie o ka?dej stanici, pripojenej do siete. Informácie o technických prostriedkoch zahŕňajú CPU, RAM, komponenty - video karty, zvukové karty, ZIP disky, atď. Informácie o inštalovanom softvéri zahŕňajú meno produktu, opis, výrobca, veľkosť aplikácie, dátum inštalácie, atď.
  • Umo?ňuje vykonávať inventarizáciu a mať neustále aktuálne údaje. Do databázy je mo?né vkladať i iné prvky ako kopírky, faxy, ... . Poskytuje prehľad o inštalovaných licenciách, prípadne detekovať neoprávnené inštalácie.
  • Generuje diskety pre zber údajov zo samostatných počítačov (mimo siete) a ich import do celkovej databázy.
  • Ponúka celý rad mo?ností pre zobrazenie ulo?ených údajov, vyhľadávanie v nich, filtrovanie. Správca mô?e rýchlo generovať výstupné správy a reporty o IT zdrojoch v organizácii, ako i exportovať údaje do iných programov.

S Panda Invent správca mô?e rýchlo zistiť:

  • Koľko počítačov je v sieti a v ktorých oddeleniach.
  • Aký typ počítačov a komponentov je inštalovaný.
  • Aký softvér je inštalovaný - licencovaný i nelicencovaný.
  • Výkon počítačov.
  • Priemerný vek počítačov.
  • Počitače, ktoré by mali byť modernizované.
  • Či počítač podporuje softvérové aktualizácie.
  • Stav softvérových aktualizácií a licencií pre ka?dý počítač.

Prečo nasadiť Panda Invent:

  • Jeho pou?ívanie šetrí správcovi značný čas.
  • Pomáha správcovi PC rýchlo určiť ich stav, poruchy, plánované opravy, ktoré sú zastaralé.
  • Generuje globálnu inventarizáciu celej siete s minimálnymi nárokmi na čas správcu.
  • Jednoduché nasadenie a pou?ívanie programu.
  • Minimálny vplyv na zaťa?enie siete.
  • Umo?ňuje exportovať údaje do takmer ľubovoľného programu.

[ Náhor ]


TopProxy MailSecure

TopProxy je Proxy a Mail server pre Windows (Workstation aj Server). Umo?ňuje bezpečne pripojiť celú počítačovú sieť do Internetu prostredníctvom jednej pracovnej stanice s modemom, ISDN, DSL alebo s pripojením cez pevnú linku. Vstavaný mail server umo?ňuje definovať pre ka?dého pou?ívateľa vlastnú poštovú schránku, zabezpečuje internú poštu a automatický prenos správ k poskytovateľovi Internetu a späť.

Pre pripojenie lokálnej siete do Internetu cez dial-up postačuje jeden modem a štandardný dial-up prístup.

Zdieľané slu?by

Pri typickej inštalácii je organizácia pripojená do Internetu prostredníctvom obyčajného dial-up pripojenia. Na pracovnej stanici, ku ktorej je pripojený modem, be?í TopProxy server, ktorý pre ostatných pou?ívateľov v sieti sprostredkuje slu?by www (HTTP), FTP, telnet, News, Real Audio, DNS Server, DNS Forwarder, Socks Proxy, elektronickej pošty, atď.

Server zároveň ukladá WWW stránky a sťahované súbory do lokálnej vyrovnávacej pamäti, tak?e pri opakovanom prístupe i viacerých pou?ívateľov sú tieto k dispozícií prakticky okam?ite a nie je nutné ich opäť sťahovať z vonkajších serverov, čím sa šetria komunikačné poplatky.

TopProxy umo?ňuje správcovi vzdialenú konfiguráciu prostredníctvom Internet prehliadača.

Poštový server

Umo?ňuje definovať pre ka?dého pou?ívateľa vlastnú schránku elektronickej pošty. U poskytovateľa slu?ieb Internetu je teda postačujúce zaplatiť len jednu schránku pre celú organizáciu. Server podporuje SMTP, POP3 a IMAP4 protokoly. Preberanie pošty z Internetu mô?e byť uskutočnené manuálne alebo automaticky v nakonfigurovaných intervaloch. Poštový server umo?ňuje rozdelenie pošty do schránok jednotllivých pou?ívateľov. Výhodou je, ak má organizácia registrovanú vlastnú doménovú adresu (napr. firma.sk).

Poštu mo?no naviac triediť podľa ľubovoľného parametra hlavičky správy (To, Cc, Bcc, From, Subject, Priority, ... ).

Pou?ívateľ má mo?nosť prezrieť si zoznam správ v mailboxe u poskytovateľa Internetu, je mo?né prezretie hlavičky správ a ich prípadné vymazanie bez prijímania v prípadoch nevy?iadaných správ.

Poštový robot – mo?nosť automatickej generácie odpovede a automatického vykonania programu, automatické odovzdávanie správ mimo organizácie (forwarding – vyu?iteľný napríklad pri odosielaní informácie o správe prostredníctvom SMS).

Ďaľšie vlastnosti poštového servera

Aktivácia odosielania a prijímania elektronickej pošty:

  • pri určení počtu správ na odoslanie,
  • v zadaný čas podľa rozpisu,
  • v časových intervaloch,
  • podľa priority správ (okam?ité odoslanie pri High Priority).
  • ekonomický mód - mo?nosť automatického prijímania a odosielania veľkých súborov v noci,
  • manuálne pou?ívateľom.

Mailing listy

Moderované i nemoderované. Pri hromadnom odosielaní správ sa telo správy posiela len raz na zadané adresy elektronickej pošty (význam pri odosielaní veľkých správ viacerým pou?ívateľom – jednorázový prenos tela správy). Zoznam príjemcov naviac zostáva utajený.

Podpora pre viacero externých POP3 účtov a interných domén.

Dynamické nadviazanie spojenia do Internetu na základe po?iadavky od klientov - úspora komunikačných nákladov.

Bezpečné pripojenie do Internetu

Server pracuje ako proxy server. V prípade, ?e nie je povolené smerovanie IP paketov (čo platí napr. v?dy pre Windows 95), nie je mo?ný prístup prostredníctvom IP na lokálne stanice v sieti, čím je zabezpečená ochrana voči hackerom. Je mo?né zablokovať prijímanie po?iadaviek z Internetu.

Modul reštrikcií

Modul reštrikcií umo?ňuje definovať, k akým slu?bám budú mať jednotlivé PC v sieti prístup.

Obmedzenie prístupu k jednotlivým slu?bám podľa IP adresy a/alebo času, obmedzenie prístupu k www serverom, ne?iadúcim údajom. Tým je mo?né napríklad určiť, ktoré počítače budú mať prístup k WWW serverom a určiť čas, kedy mô?u k nim pristupovať, prípadne i vylúčiť ne?elané servery alebo povoliť prístup len k špecifikovaným serverom.

Určovanie reštrikcií pre klientov vyu?ívajúcich slu?by TopProxy

Reštrikcie sa vyhodnocujú v uvedenom poradí, pričom sa uplatní prvá, ktorá povolí alebo zaká?e prístup.

Určenie pou?ívateľa, pre ktorého majú platiť reštrikcie mo?no podľa IP adresy, zoznamu IP adries oddelených čiarkami alebo rozsahu IP adries , meno počítača alebo pre HTTP protokol meno pou?ívateľa v hranatých zátvorkách (napr. [dusan] ) – pou?ívateľ je potom identifikovaný na základe mena/hesla.

Slu?by mo?no buď povoliť alebo zakázať. Správca ich určuje v zozname slu?ieb, ktorých sa pravidlo týka. U protokolov HTTP, FTP a TELNET sa mô?e špecifikovať server, ktorého sa pravidlo má týkať, u protokolu HTTP sa mô?e definovať celé URL. URL zadané pou?ívateľom sa porovná so vzorom, pričom znak * vo vzore znamená ľubovoľný reťazec. Príklady:

http://www.playboy.com/* znamená ľubovoľnú stránku na serveri www.playboy.com,
http://*sex* znamená ľubovoľné URL obsahujúce reťazec sex.

Určenie časového intervalu je mo?né určením času a dňa. Je mo?né zadať viac časových intervalov.

Z pohľadu určenia reštrikcie pre klienta

  • určenie IP adresy, intervalov IP adries,
  • pou?ívateľské konto - pre protokoly umo?ňujúce autentifikáciu,
  • mena počítača prihláseného v sieti.

Z pohľadu slu?ieb

  • určenie slu?ieb, ku ktorým má/nemá pou?ívateľ prístup,

Z pohľadu časového harmonogramu:

  • určenie "povolených" dní v tý?dni pre povolenie/reštrikciu,
  • určenie časových intervalov,
  • kombinácie dní v tý?dni a časových intervalov pre reštrikciu a povolenie.

ntivírusový modul

Úlohou antivírusového modulu je antivírusová kontrola prichádzajúcich a odchádzajúcich správ elektronickej pošty z/na Mail server TopProxy vo vnútri organizácie a najmä pri komunikácii s vonkajšou sieťou (SMTP, POP3, IMAP4). Tento modul je plne 32-bitový.

Zabezpečuje centrálnu kontrolu došlej a odoslanej pošty. Infikované prílohy mô?u byť automaticky dezinfikované, premenované, prípadne odstránené. Podľa konfigurácie mô?e byť varovaný odosielateľ, príjemca a zároveň správca systému.

Modul Content - kontrola obsahu v správach elektronickej pošty

Nová verzia TopProxy umo?ňuje kontrolovať obsah príloh správ elektronickej pošty podľa typu a zárovaň definovať príslušnú akciu pre isté typy príloh.

Mo?no nezávisle konfigurovať kontrolu príloh pre prichádzajúcu poštu (Incoming mail) a odchádzajúcu poštu (Outgoing mail).

TopProxy ponúka v konfigurácii automatické premenovanie príloh (Rename), odstránenie príloh (Delete) alebo presunutie správy do špeciálneho Stop mailboxu (Stop). Príslušné polia obsahujú zoznam prípon oddelených medzerami.

Ak správa obsahuje prílohu, ktorej typ sa vyskytuje v zozname Rename, potom k menu prílohy sa pripojí koncovka uvedená v poli to (podľa obrázku bude pripojená prípona .vir). Pôvodná informácia o mene a type súboru bude zachovaná, keď?e ide o dôle?itú informáciu.

Ak správa obsahuje prílohu, ktorej typ sa nachádza v zozname Delete, táto príloha bude zo správy odstránená, pre zoznam Stop platí, ?e celá správa bude presunutá do schránky Stop a nebude ďalej spracovávaná.

Pravidlá sa vyhodnocujú v nasledovnom poradí: Stop, Delete, Rename.

Kontrola obsahu sa vykonáva po antivírusovej kontrole, pričom je mo?né špecifikovať, ?e sa má robiť len pre istých pou?ívateľov.

Poštový robot mô?e generovať varovné správy v prípade vírusového incidentu pre správcu aj napríklad prostredníctvom slu?by SMS (s vyu?itím automatického forwardingu a generovania správ).

Aktualizácia antivírusového modulu

Antivírusový modul je riešený na báze produktov Panda Antivirus. Databáza vlastností vírusov je aktualizovaná denne.

Filtrovanie správ priamo u providera

Program umo?ňuje definovať filtre, ktoré určujú podmienky, za ktorých nebude daná správa stiahnutá z POP3 schránky u providera, ale bude vymazaná. Takto mo?no účinne filtrovať vírusy a nevy?iadané správy (spam) a výrazne zní?iť náklady na pripojenie u organizácií. Hlavičky vymazaných správ sa mô?u logovať. Takisto je mo?né filtrovať správy prijímané vstavaným SMTP serverom. Filtre mô?u byť označovacie (len označia správu a jej triedenie a spracovanie je prenechané poštovému klientovi), blokujúce (správu presunú do špeciálneho mailboxu) alebo vymazávacie (správa bude vymazaná).

Anti-Spam

Anti-Spam modul obsahuje databázu spamov a súbor pravidiel, ktoré detekujú nevy?iadané správy na základe analýzy hlavičky a tela správy, vyu?ívajúc štatistické princípy, Bayesove filtre a tzv. scoring model pre detekciu spamov. špeciálne postupy umo?ňujú detekovať i správy, ktoré sa úspešne vyhýbajú detekcii pri klasických postupoch detekcie spamu.

Štatistický modul

Prehľad o časoch pripojenia jednotlivých pou?ívateľov, prenesených mno?stvách údajov a pou?itých protokoloch, mesačné štatistiky. Mo?n vyu?iť pri pravide nom vyhod ocovaní komunikačných poplatkov a vyu?iteľnosti pripojen a jednotlivými pou?ívateľmi.

Štatistický modul Statview.exe je samostatn&ya ute; program, ktorý umo?ňuje zobrazovať a štatisticky vyhodnocovať aktivity jednotlivých pou?ívateľov a počítačov vyu?ívajúcich slu?by TopProxy servera. Umo?ňuje takisto jednoducho realizovať mesačné štatistiky vyu?ívania servera. V štatistike sa zobrazujú len tie protokoly, ktoré boli reálne pou?ívané a komunikujúce IP adresy.

Po spustení sa objaví hlavné okno programu. Polo?ka Counter určuje, pre ktorý protokol/server sa má štatistika zobraziť. Mo?nosti sú: DialUp, FTP, HTTP, IMAP4, POP3, SMTP, Socks, Telnet, Mapped ports, Received mail, Sent mail a _ALL_. Zobrazujú sa tu len tie polo?ky, ktoré majú aspoň jeden záznam. Polo?ka Start a End sú začiatok a koniec transakcie, čas trvania. V polo?kách InBytes je štandardne počet údajov v bytoch prenesených z Internetu na TopProxy a OutBytes počet údajov prenesených z TopProxy do Internetu a TotalBytes je ich súčet. Counter _ALL_ zobrazuje všetky prenosy pre všetky protokoly, ktoré pracujú priamo s Internetom (t.j. všetky okrem SMTP, POP3, IMAP4, ktoré predstavujú štatistiky pre lokálne servery). Counter DialUp zobrazuje čas pripojenia a odpojenia modemu, pričom po zvolení daného riadku dvojklikom sa zobrazí štatistika prenosov za toto pripojenie.

Po?iadavky na systém

TopProxy – Mail & Proxy Server je určený pre operačné systémy Windows 95, 98, Me a Windows NT/2000 (WS a S). Nevyhnutný je nakonfigurovaný dial-up prístup do Internetu a modem alebo pripojenie cez pevnú linku.

Pre inštaláciu TopProxy je nevyhnutné aspoň 2MB voľného priestoru na pevnom disku. Pou?ívateľ musí zvá?iť priestor pre vytvorenie cache pamäti, do ktorej sa ukladajú súbory prijímané z Internetu.

Tieto po?iadavky sú ovplyvňované počtom pou?ívateľov, ktorí zdieľajú slu?by TopProxy. Doporučenie pre 10 pou?ívateľov: minimálne 16MB operačnej pamäti, 100 MB miesto na pevnom disku (pre Windows NT/2000 doporučujeme 32/64resp. 256MB S).

[ Náhor ]


Testovacie verzie

Skúšobné verzie mo?no obdr?ať na po?iadanie u Vášho dodávateľa informačných technológii, prípadne sú k dispozícii na www serveroch:

www.pronetix.sk
www.pandasoftware.sk
www.pandasoftware.sk

Okrem mo?nosti odskúšania vlastností programov Panda Global Protection 2010,Panda Internet Security 2010 a Panda Antivirus Pro 2010 ponúka naviac Panda Security mo?nosť dennej aktualizácie antivírusového systému počas jedného mesiaca bezplatne. Na našich stránkach ďalej nájdete Panda ActiveScan, ktorý umo?ňuje kontrolovať váš počítač cez www prehliadač.

Informujte a registrujte sa u vášho dodávateľa IT.

[ Náhor ]


Referencie

proNETIX

Domáce referencie:

  • AEROPROGRES
  • Bučina
  • Bytový podnik Košice
  • Chemosvit Svit, a.s.
  • ContiTech Vegum
  • Creo Zouny
  • Europrint
  • Forvard
  • Hebel Pórobeton
  • Incheba
  • Internet
  • K+K, kanc. technik s.r.o.
  • Keramoprojekt
  • Letisko M.R.

     

  • MESA 10
  • Mestský úrad Nová Baňa
  • Metodické centrum mesta Bratislava
  • Ministerstvo vnútra SR
  • Ministerstvo výstavby a verejných prác SR
  • MsÚ Lučenec
  • Novoker
  • OBUTEX CZ
  • Olympo
  • Poisťovňa ministerstva vnitra
  • PROTON SK
  • Sachs Trnava
  • SEWS Slovakia s.r.o.
  • Slovenská sporiteľňa a.s.
  • Slovenské telekomunikácie
  • Slovenské elektrárne
  • TEN Expres
  • Topvar, a.s.
  • VAROS – zdru?enie
  • Wurth
  • Yazaki Debnar

Zahraničné referencie:

  • ApSo, s.r.o.
  • ASYS IJD, s.r.o.
  • Čechofracht a.s.
  • Kaiser Data
  • Kartoná?
  • MINERVA, a.s.
  • OKAY s.r.o.
  • PCB Benešov a.s.
  • SMS s.r.o.
  • ŠkoFin CZ s.r.o.
  • TALEX Poľsko

Panda Antivirus

Domáce referencie:

  • Agentúra SAPARD
  • Autocomodex Trnava
  • Bučina
  • Contitech Vibration Kontrol
  • Creo Zouny
  • Grand Press
  • Incheba
  • Lesy SR
  • Minolta Slovakia
  • MSPNM SR
  • Slovenská autobusová doprava
  • Slovenská pošta
  • Slovenský rozhlas
  • SVIK Svidník
  • Volkswagen Finančné slu?by
  • Štátna veterinárna správa
  • Technický výbor pre akreditáciu metrologických laboratórií
  • Tovar a.s.
  • Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo
  • Volkswagen finančné slu?by
  • VÚVH
  • Wurth
  • Yazaki Denár
  • ZŤS Námestovo
  • ZŤS Sabinov
  • ZŤS VVÚ Košice

Zahraničné referencie:

  • Boeing
  • Credit Lyonnais
  • France Telecom
  • Paribas
  • NEC Siemens
  • Canon
  • Ericsson
  • Bull
  • Samsung
  • 3M
  • Fujitsu
  • Pizza Hut
  • Pepsicola
  • Adidas
  • Renault
  • Scania
  • Fiat
  • Volkswagen
  • Su?uji
  • Pirelli

[ Náhor ]