firewall

ffPanda GateDefender Integra je spoľahlivé a komplexné hardvérovo - softvérové zariadenie, ktoré zjednocuje ochranu proti všetkým typom internetových hrozieb blokujúc vírusy, spam a ne?iadúci obsah ešte skôr, ako vstúpia do firemnej siete, reprezentujúc tak filozofiu multivrstvovej stratégie ochrany.

Zabezpečuje ochranu celej siete, vyznačuje sa jednoduchou a najmä rýchlou implementáciou do akéhokoľvek prostredia (v sieti sa tvári ako transparentný bridge), jednoduchou správou cez webové rozhranie, bezkonkurenčnou kapacitou kontroly a excelentným pomerom cena/výkon.

Ochranou všetkých vrstiev v organizácii – prichádzajúca a odchádzajúca komunikácia (router), web (proxy servery, webové a databázové servery), e-mailové brány a servery (SMTP), úlo?iská dát (interné databázové servery), fileservery a pracovné stanice sa pou?itím tohto zariadenia maximalizuje úroveň bezpečnosti v spoločnosti.

Trendy v IT ochrane smerujú k vyu?ívaniu jedného unifikovaného produktu pre celú spoločnosť – optimalizujú sa tak náklady na správu a udr?iavanie ako aj počiatočné investície. Inštalácia a prevádzka viacerých parciálnych bezpečnostných riešení, ktoré duplikujú svoju funkciu a je potrebné administrovať ich samostatne, u? nezadr?ateľne patrí minulosti.

Panda GateDefender Integra integruje tieto moduly ochrany:

 • Firewall
 • VPN
 • IDS/IPS
 • Anti-malware
 • Filter kontroly obsahu webu (Content filter)
 • Anti-spam
 • Filtrovanie web stránok

Multifunkčný plnohodnotný firewall zabezpečuje rôzne typy filtrovania:

 • Statické filtrovanie - na sieťovej úrovni zalo?ené na pravidlách definovaných administrátorom, kontrolujúc obsah IP paketov, zdrojovú a cieľovú IP adresu, interval atď. pre všetkú prichádzajúcu i odchádzajúcu komunikáciu.
 • Dynamické filtrovanie - na aplikačnej úrovni so stavovým firewallom (Stateful Inspection) sleduje stav a obsah základnej komunikácie všetkých protokolov a rozšírenú kontrolu protokolov FTP, PPTP, L2TP, IPSEC, stav komunikácie, výpadky a prerušenia komunikácie, obsah paketov pri komunikácii cez HTTP, FTP, SMTP, IMAP, POP3 atď..

Firewall

Naviac firewall v Panda GateDefender Integra obsahuje integrovanú funkciu NAT (Network Address Translation) zabezpečujúc privátnosť IP adries internej siete. Pou?itá mô?e byť základná ale aj rozšírená NAT (pokiaľ je nutné modifikovať protokol správ) pre FTP, PPTP, L2TP and IPSec (NAT transversal). DPI (Deep Packet Inspection), kontroluje obsah ka?dého paketu pri komunikácii.

Firewall je plne konfigurovateľný s mo?nosťami vytvárania pravidiel komunikácie. Administrátorovi dovoľuje na základe filtrov komunikáciu obmedzovať časovo alebo dátumovo a povoliť resp. zakázať určité sieťové slu?by.

VPN

GateDefender Integra umo?ňuje vytvárať neobmedzené mno?stvo VPN (Virtual Private Network) s kompletným šifrovaním a bezpečne tak pripojiť aj vzdialené pracoviská. Prenášané dáta sú šifrované pri vstupe do VPN a dešifrované a? v mieste určenia, čím sa zabraňuje zneu?itiu týchto dát pri prenose. Slu?by VPN mo?no prevádzkovať v prostredí Host to Host, Host to Net a Net to Net. Taktie? mô?e fungovať pod akýmkoľvek protokolom IPSec, SSL, L2TP a PPTP v serverovom móde. Podobne pod SSL a IPSec taktie? pracuje v klientskom móde.

IDS

IDS (Intrusion Detection System) a IPS (Intrusion Prevention System) doká?u detekovať akékoľvek pokusy o narušenie siete na základe klasifikácie databázových vzoriek z Panda Security. Tieto sú aktulizované ka?dých 90 minút. Kontrolujú IP, ICMP, TCP a UDP a administrátorovi dovoľujú konfigurovať systém tak, aby eliminoval ka?dý pokus o narušenie ako aj následnú akciu spojenú s prevenciou proti budúcemu narušeniu.

Stručne povedané jedná sa o modul, ktorý svojou komplexnou stratégiou pokrýva všetky cesty mo?ného napadnutia – nie je preto potrebné inštalovať mno?stvo čiastkových produktov, ktoré riešia jednotlivé ochrany (samostatný antispyware, antispam či samostatný vyhľadávač adware).

Anti-Malware

Panda GateDefender Integra detekuje a blokuje všetky hrozby z internetuešte skôr, ako vstúpia do počítačovej siete. Vďaka tomuto modulu, ktorý pozostáva z anti-malware ochrany a filtra obsahu (Content filter) je celá sieť úplne chránená.

 • Anti-malware ochrana - zabezpečuje ochranu pred vírusmi, spyware, trojanmi, červami, dialermi, ?artami, phishingu, ochranu pred neznámym vírusom (vďaka heuristickej kontrole) a iným hrozbám ako hackerské nástroje a bezpečnostné trhliny.
 • Filter obsahu - filtruje potencionálne nebezpečný obsah, ktorý sa mô?e nachádzať vo vnútri komprimovaných súborov, samospustiteľných súborov, ActiveX prvkov, cokies a pod.. Administrátor mô?e definovať súbory ako aj textový obsah, ktorý musí byť filtrovaný.

Anti-Spam

Anti-spam modul kontroluje ka?dý e-mail prichádzajúci do spoločnosti prostredníctvom viacerých techník detekcie spamu (bayesian, heuristika, pravidlá ...). Na základe tejto detekcie sú účinne eliminované všetky nevy?iadané správy ešte predtým, ako sa ocitnú v priečinku medzi prijatou poštou u konktrétneho prijímateľa alebo stačia zmeniť predmet správy. E-maily sú kontrolované a označované ako "spam", "pravdepodobný spam" a "nie je spam". Táto kategorizácia významnou mierou prispieva k zvýšeniu efektivity práce, keďze nie je potrebné neustále strácať čas pri odstraňovaní nevy?iadanej pošty.

Filtrovanie web stránok

Filter kontroly obsahu webu dovoľuje administrátorovi definovať zoznam prístupných a neprístupných stránok resp. stránok s nevhodným obsahom pre zamestnancov, ktorých návštevou sa zni?uje produktivita práce zamestnancov či dokonca ich návštevou by mohol utrpieť morálny profil spoločnosti.

Modely 

Panda GateDefender Integra SB

 • Pre siete do 50 pou?ívateľov
 • Neobmedzený počet VPN tunelov
 • 350.000 súbe?ných firewall spojení
 • Firewall priepustnosť 400 Mbps
 • VPN priepustnosť 45 Mbps
 • Antimalware priepustnosť 40 Mbps
 • SMTP výkon 80 správ/sek
 • Štyri porty 10/100/1000, ktoré umo?ňujú prístup do rozličných segmentov siete.

Panda GateDefender Integra 300 Lite a Large

 • Pre siete do 100, resp. 250 pou?ívateľov
 • Neobmedzený počet VPN tunelov
 • 550.000 súbe?ných firewall spojení
 • Firewall priepustnosť 850 Mbps
 • VPN priepustnosť 75 Mbps
 • Antimalware priepustnosť 80 Mbps
 • SMTP výkon 160 správ/sek
 • Osem portov 10/100/1000, ktoré umo?ňujú prístup do rozličných segmentov siete.

 Kompletná ochrana

Toto zaradenie zabezpečuje bezkonkurenčnú ochranu proti všetkým internetovým hrozbám, blokuje malware, spam a ne?iaduci obsah. Rovnako zabezpečuje mo?nosť šifrovanej komunikácie so vzdialenými stanicami prostredníctvom VPN (virtuálna privátna sieť), čím garantuje zachovanie súkromia pri komunikácii. Kontroluje 6 najčastejšie pou?ívaných komunikačných protokolov (HTTP, FTP, SMTP, POP3, IMAP4 a NNTP) a podporuje 4 VPN protokoly (IPSec, SSL, L2TP a PPTP).

Neustála aktualizácia

Automatická aktualizácia prebieha ka?dých 90 minút, tak?e pou?ívateľ je chránený aj pred najnovšími hrozbami. Panda GateDefender Integra sa v tomto intervale spojí s aktualizačným serverom a skontroluje, či je dostupná novšia databáza charakteristík malwaru, spamu a ne?iadúcich URL.

Jednoduchá inštalácia

Panda GateDefender Integra je pripravená na jednoduchú a bezproblémovú implementáciu do akejkoľvek siete, pričom nie je potrebná rekonfiguácia siete – vystupuje ako transparentný bridge. Štandardné nastavenia dovoľujú aj menej skúseným pou?ívateľom rýchlo a jednoducho GateDefender Integra nainštalovať a ihneď profitovať z jeho výhod. Pokiaľ je to potrebné, je mo?né deaktivovať prácu v móde transparentný bridge a v prípade potreby vyu?iť dva i viac sieťových interface.

Prehľadná administrácia

Centralizovaná správa zabezpečuje okam?itý prehľad o celofiremnej bezpečnosti z jedného miesta vďaka podrobným hláseniam a nastaviteľným výstrahám. Podrobne konfigurovateľné moduly a jedna administratívna konzola spravovaná cez bezpečné webové rozhranie (HTTPS) zabezpečuje administrátorovi plnohodnotnú kontrolu nad celofiremnou bezpečnosťou v reálnom čase.
Od okamihu inštalácie Panda GateDefender Integra kontroluje všetku prichádzajúcu i odchádzajúcu komunikáciu, skenuje porty, komunikačné a VPN protokoly a prostredníctvom filtrov kontroluje prístup na webové stránky.

Voľný prístup k novým verziám

Produktová licencia zahŕňa automatický prístup k novým verziám produktu, vrátane posledných technologických vylepšení.

90-minútové aktualizácie cez Internet

Nezále?í na tom, koľko nových vírusov sa objaví, preto?e vy ste stále chránení.

Špecializovaná technická podpora 24h-365d: rýchle riešenie akéhokoľvek problému

Náš servis technickej podpory je v?dy pripravený vyriešiť akýkoľvek problém, týkajúci sa riešení a produktov spoločnosti Panda Security. Obsahuje aj Slu?bu 24h SOS Virus proti novým vírusom.