panda antivirus

Panda Managed Office Protection 

 • Globálna kontrola na všetkých pracovných staniciach a serveroch.
 • Denné automatické aktualizácie.
 • Technológia TM Hands-Off odbúrava časovo náročné administračné práce.
 • Správa prostredníctvom webu.
 • Jednoduchá automatická inštalácia.
 • Flexibilná politika riadenia.
 • Riadenie správ cez Internet.
 • Inteligentná správa pásma a minimálne zaťa?enie zdrojov.
 • Monitorovanie Watchdog aplikácií.
 • Slu?by zahrnuté v produkte.
 • Systémové po?iadavky: Windows a Internet Explorer.

Managed Office Protection je antivírusové riešenia spravované prostredníctvom webu, ktoré poskytuje kompletnú a automatickú ochranu pre všetky servery a pracovné stanice vo vašej organizácii. Toto riešenie je vytvorené na základe najnovšej antivírusovej a administračnej technológie, a preto mô?e byť okam?ite rozmiestnené, automaticky aktualizované a konfigurované pre ka?dého pou?ívateľa.
Riešenie vám umo?ní monitorovať a aktualizovať ochranu všetkých vašich IT zdrojov a globálnych hlásení o laptopoch a ďalších počítačoch, ktoré sa sporadicky pripájajú do siete alebo sú umiestnené vo viacerých pobočkách.
Z ktoréhokoľvek počítača s pripojením do Internetu, bez ohľadu na miesto vášho výskytu, mô?ete bezpečne monitorovať a riadiť antivírus v celej vašej IT inštalácii, vrátane počítačov mimo siete alebo počítačov, ktoré sú v iných kanceláriách alebo na iných doménach.
Denné automatické aktualizácie.

Vďaka tomuto riešeniu bude ochrana vašich pracovných staníc a serverov neustále aktualizovaná cez Internet. Tieto aktualizácie sa vykonávajú minimálne raz denne, pričom prvý počítač stiahne aktualizáciu a potom ju sprístupní zvyšku siete. Tento proces je kompletne automatický a nevy?aduje si intervenciu pou?ívateľa, čím sa redukujú výdavky, spojené s aktualizovaním antivírusu.

Hands-Off technológiaTM odbúrava časovo náročné administračné práce.

Riešenie eliminuje výdavky a problémy, spojené so správou tradičných antivírusových programov v rámci mnohopočetných serverov a pracovných staníc. Po nainštalovaní nemusí pou?ívateľ urobiť nič. Monitorovanie, údr?ba a aktualizovanie aplikácií je plne automatické, čo umo?ňuje administrátorovi zamerať sa na dôle?itejšie úlohy.

Administrácia prostredníctvom webu.

S týmto riešením mô?ete monitorovať a spravovať antivírusovú ochranu z ktoréhokoľvek PC s pripojením do Internetu. Stačí, ak sa dostanete na bezpečnostnú administračnú konzolu a mô?ete rozmiestniť antivírus, definovať politiku ochrany, alebo monitorovať vírusovú aktivitu v celej vašej sieti.

Jednoduchá automatická inštalácia.

S týmto riešením budete mať okam?itú ochranu proti zákerným kódom. Keď si kúpite toto riešenie, vaša sieť bude za okamih automaticky chránená. Zabudnite na komplexné konfiguračné rutiny, WebAdmin Antivirus ponúka škálu inštalačných modelov, nastaviteľných jednoducho, ako kliknutie na odkaz.

Flexibilná politika riadenia.

Program umo?ňuje administrátorom definovať a modifikovať prispôsobiteľnú politiku, preto?e po?iadavky na antivírusovú ochranu siete sa neustále rozvíjajú. Bezpečnostná politika mô?e byť určená podľa skupiny alebo domény a pôvodné konfigurácie mô?u byť tie? vymazané, modifikované alebo obnovené.

Riadenie správ cez Internet.

Konzola riešenia vám poskytne globálny pohľad v reálnom čase na sieť, z ktoréhokoľvek počítača. Informácie o posledných aktualizáciách na ka?dej pracovnej stanici, alebo detekovaných vírusoch, odstránených alebo v karanténe, mô?u byť filtrované podľa skupiny, domény alebo operačného systému. Čokoľvek sa bude diať, budete mať okam?itý prístup k filtrovateľným a dynamickým informáciám.

Inteligentné riadenie šírky pásma a minimálne zaťa?enie zdrojov.

Program redukuje šírku pou?itého pásma, preto?e iba jeden počítač musí byť pripojený do Internetu, aby získal najnovšiu verziu antivírusu. Aktualizácia je potom aplikovaná na zvyšné pracovné stanice a servery v sieti. S extra ľahkým rezidentom a systémom inkrementálnych aktualizácií je pou?itie zdrojov udr?iavané na minime.

Monitorovanie Watchdog aplikácií.

Systém odolnosti voči chybám, ktorý poskytuje administrátorom odpočinok, pričom vedia, ?e všetky pracovné stanice budú v?dy chránené a aktualizované. Ak sa vyskytnú v priebehu aktualizácie antivírusu nejaké chyby, produkt automaticky obnový predchádzajúcu verziu databázy vlastností vírusu, aby v?dy zabezpečil ochranu vašej spoločnosti.

Slu?by zahrnuté v produkte.

Voľný prístup k produktovým zdokonaleniam.
Produktová licencia zahŕňa automatický prístup k novým verziám produktu, vrátane posledných technologických vylepšení.

Denné internetové aktualizácie proti novým vírusom.

Aktualizácie sú nevyhnutné na zabezpečenie vášho antivírusu, aby dokázal detekovať a eliminovať všetky nové vírusy, ktoré sa objavujú ka?dý deň.
Spoločnosť Panda Software poskytuje novú databázu s vlastnosťami vírusov ka?dý deň cez Internet. Tak?e nezále?í na tom, koľko nových vírusov sa objaví, preto?e vy ste stále chránený.

Technická podpora.

Rýchle riešenie akéhokoľvek problému.
Náš servis technickej podpory je v?dy pripravený vyriešiť akýkoľvek problém, týkajúci sa riešení a produktov spoločnosti Panda Security.
Technická podpora prostredníctvom telefónu. Naši experti sú v?dy k dispozícii.