internet security

Líder v integrovaných preventívnych technológiách

Technológie Panda Security fungujú ako jednotný systém, ktorý bojuje súčasne proti známym aj neznámym vírusom, spyware, trojanom, červom a ďalším hrozbám a vyu?íva viacvrstvový model ochrany na zabezpečenie všetkých zariadení v sieti. Panda je lídrom v implementovaní nových technológií, o čom svedčí najmä to, ?e naše technológie zavádzajú postupne i ostatní producetni antivírov.

Naše technológie kontrolujú všetky polo?ky vstupujúce do siete, a to pomocou rozličných techník (potenciálna kontrola a analýza správania, databáza vírusov). Vykonávajú hlbinné a úplné kontroly pre polo?ky, ktoré sa dostávajú k adresátom vnútri siete.

Cieľom tejto filozofie ochrany je eliminovať 99,99 % škodlivých kódov vo vonkajších vrstvách bez falošných hlásení pomocou heuristickej technológie genetickej kontroly a kombináciou detekčných technológií zalo?ených na databáze vírusov pomocou heuristickej technológie genetickej kontroly a pomocou technológií analýzy správania neutralizovať akékoľvek škodlivé kódy, ktoré prekĺznu.

Technológie TruPrevent™

Súčasné antivírusové technológie sú veľmi efektívne pri detekcii a dezinfekcii známych škodlivých kódov. Keď sa však objaví nový škodlivý kód, mô?e trvať aj niekoľko hodín, kým ho antivírusové riešenie doká?e detekovať a eliminovať (niektorí výrobcovia potrebujú a? 72 hodín a viac). Technológie TruPrevent™ boli vytvorené za účelom zlepšenia bezpečnosti počítačov pred útokmi zo strany škodlivých kódov. Ich účelom je chrániť pou?ívateľov pred najvyššou mierou rizika infekcie, preto?e antivírusové riešenia zatiaľ neboli aktualizované, aby chránili pred daným typom škodlivej hrozby: detekujú a neutralizujú škodlivé kódy bez toho, aby vy?adovali databázu vírusov alebo aktualizáciu.

Technológie TruPrevent™ pracujú súbe?ne, navzájom sa dopĺňajú a rozhodujú bez toho, aby bol potrebný zásah pou?ívateľa alebo administrátora a bez vytvárania falošných hlásení, čím zjednodušujú pou?ívanie a správu a vylepšujú systém ochrany:

  • Na jednej strane, chránia pou?ívateľa alebo administrátora pred nutnosťou rozhodovať sa, minimalizujú riziko infekcie útokov, ktoré vyu?ívajú techniky sociálneho in?inierstva, aby oklamali pou?ívateľa.
  • Na druhej strane, z dôvodu, ?e nevytvárajú falošné poplachy, mô?u pou?ívatelia a administrátori automaticky dôverovať rozhodnutiam týchto technológií (na rozdiel od iných produktov, ktoré vyvolávajú veľké mno?stvo falošných hlásení a vedú k nedôvere zo strany pou?ívateľov).

Technológie TruPrevent™ boli pred niekoľkými mesiacmi zahrnuté do všetkých riešení Panda Software. Odvtedy nielen?e ukázali, ?e doká?u efektívne chrániť našich zákazníkov, ale tie? zmenili spôsob našej práce: 66 percent všetkých škodlivých kódov nových škodlivých kódov, ktoré teraz prijímame v našom antivírusovom laboratóriu pochádza od technológií TruPrevent™.

Počet technológií, ktoré obsahuje TruPrevent™ neustále narastá a kľúčovými medzi nimi sú dnes: analýza správania koncových bodov a sieťovej prevádzky, Modul genetickej heuristiky (zahrnutý nedávno), detekcia pretečenia zásobníka, detekcia sieťových vírusov a spravovaná politika bezpečnosti.

Heuristická technológia genetickej kontroly: Modul genetickej heuristiky

Genetická kontrola je vrstva šikovnej technológie pre detekciu neznámych hrozieb. Obsahuje v sebe koreláciu genetickej digitálnej databázy vírusov a hlbinnú kontrolu kódu v algoritme vyvinutom spoločnosťou Panda Software, otvorenom patente, ktorý analyzuje kód a typické rady DNA zlo?ené z rôznych typov hrozieb: červov, spyware, trojanov, vírusov atď.

Genetické digitálne zápisy určujú potenciál softvéru uskutočniť škodlivé alebo nebezpečné akcie pri spustení v počítači. Detekciou a vzájomným porovnaním rozličných zápisov v ka?dej kontrolovanej polo?ke preto doká?e táto technológia určiť schopnosť vykonať škodlivé akcie.

Aby bolo mo?né získať genetické zápisy, je potrebné analyzovať vykonateľný kód kontrolovaných polo?iek. Túto úlohu plní modul hlbinnej kontroly. Tento modul rozlo?í polo?ku, skontroluje príkazy v jej zdrojovom kóde a na základe toho spojí gény, ktoré vytvoria genetickú databázu polo?ky. Po získaní databázy prichádza k jej porovnaniu; s tým, ?e sa pracuje s typickými vzormi škodlivého kódu a nakoniec sa dospeje k záveru.

Počas testovacej fázy a prvých tý?dňov prevádzky v reálnom prostredí prejavila táto technológia nezvyčajnú účinnosť, dokázala detekovať tisíce nových neznámych škodlivých polo?iek všetkých druhov, vrátane nového spyware, a to bez potreby aktualizácie databázy vírusov. Počas prvých troch dní v reálnom prostredí detekovala 1 300 nových škodlivých polo?iek, ktoré nerozpoznala takmer ?iadna iná antivírusová spoločnosť.

Táto technológia poskytuje najvyššiu mieru rýchlosti kontroly neznámych hrozieb; je trikrát rýchlejšia ako najlepšie heuristické technológie od iných spoločností, pričom znásobuje svoju detekčnú schopnosť šiestimi.

Prácou so zvyškom technológií TruPrevent™ maximalizuje schopnosť detekcie, a zároveň minimalizuje mo?nosť falošných hlásení, pričom dopad na počítač je minimálny.

Autonómna technológia analýzy správania

Na rozdiel od iných technológií s rovnakým názvom pracuje naša technológia analýzy správania úplne autonómne a neobťa?uje pou?ívateľov technickými zále?itosťami, ktorým často nerozumejú. Táto technológia v reálnom čase zastavuje operácie uskutočňované ka?dým programom v počítači a porovnáva ich s inými akciami, ktoré boli vykonané v minulosti týmto alebo inými programami v zariadení alebo v inom počítači v sieti a a? potom umo?ní ich spustenie. Podľa toho, ako dopadne porovnávací proces, bude akcia povolená alebo zamietnutá a ak to bude nevyhnutné, program bude označený ako podozrivý a zabráni sa jeho spusteniu vo všetkých počítačoch v sieti.

Ide o úplne novú technológiu, ktorej cieľom je detekovať maximálne mno?stvo škodlivých kódov v čo najkratšom čase, bez generovania čo i len jediného falošného hlásenia. Pracuje úplne autonómne.

Výsledky testov v rámci Panda Software, ale aj inými organizáciami ukázali, ?e ideme správnym smerom: PC Magazine USA (11.15.2004)

„[TruPrevent™ Personal] Zablokoval dve tretiny vzoriek najnovších červov, vírusov a trojanov a to výlučne na základe analýzy správania. ?iaden program nebol zablokovaný nelegitímne. Nebol zaznamenaný ?iaden badateľný dopad na výkon systému.

“ICSA Labs vo svojej verejnej hodnotiacej správe o technológiách TruPrevent™ spoločnosti Panda Software.

„ICSA Labs potvrdili, ?e TruPrevent™ ® dokázal detekovať a blokovať šírenie 98,92 % testovaných škodlivých kódov.“ „ICSA Labs nezaznamenali ?iaden prípad, kedy by Panda Titanium 2004 with TruPrevent™ nevhodne upozornil na softvér, ktorý sme nainštalovali alebo pou?ívali, alebo ho zablokoval.“ . Celá správa sa nachádza na http://www.pandasoftware.com/icsa_truprevent_study.

Naše firemné štúdie dokazujú, ?e táto technológia doká?e detekovať okolo 80 percent škodlivých kódov, ktoré spôsobujú epidémie, a to bez toho, aby hlásila poplašné správy.

Táto technológia nevy?aduje aktualizáciu databázy vírusov, preto?e je zalo?ená na základnom koncepte, ktorým je správanie aplikácií. Červ by nebol červom, keby sa tak nesprával, ak sa tak však správať bude, táto technológia ho doká?e detekovať bez ohľadu na jeho podobu a meno.

Všetky tieto technológie sú integrované a pracujú v kombinácii s tradičnými detekčnými technológiami zalo?enými na databáze vírusov, čo je to najlepšie na detekciu známych hrozieb.

Technológia zalo?ená na databáze vírusov

Detekčný modul Panda zalo?ený na databáze vírusov je jedným z najrýchlejších na trhu. Nielen?e extrémne rýchlo detekuje a eliminuje známe vírusy, ale aj všetky typy spyware, červov, trojanov, adware, dialerov atď.

Medzi najvýraznejšie vlastnosti tejto neustále sa vyvíjajúcej technológie patria:

  • Kontrola najbe?nejšie pou?ívaných formátov komprimovaných súborov: ZIP, RAR, CAB, LHA, ACE, ZOO, ARC, GZIP, FREEZE, TAR, QUAKE atď.
  • Kontrola zabalených a chránených súborov: UPX, AsPack, Petite, PeCompact, Crunch, WWPack32, PKLite, Shrink, tElock, FSG, Neolite, PEX, Yoda atď.
  • Špecifická funkcia SmartClean, ktorá doká?e obnoviť zmeny nastavení systému spôsobené vírusmi alebo spyware.

Naše laboratórium zaručuje, ?e jej schopnosti detekcie sú aktualizované, vďaka čomu sme jednou z najrýchlejších spoločností, ktoré poskytujú zákazníkom plne účinné riešenia.

Na rozdiel od iných spoločností v odvetví obsahujú všetky produkty Panda Software rovnaký detekčný modul zalo?ený na databáze vírusov. Výsledkom je, ?e všetky majú rovnakú schopnosť detekovať a eliminovať hrozby. Tento modul je tie? dostupný ako SDK (Software Development Kit) pre spoločnosti, ktoré chcú zahrnúť schopnosť detekovať a eliminovať známe hrozby do vlastných softvérových produktov.

Kvalita tejto technológie je potvrdená početnými oceneniami a certifikátmi od organizácií, ktoré sa v danom odvetví venujú kvalite a výkonu, akými sú napríklad ICSA Labs a Checkmark.